دانشگاه شهید چمران

ترسیم و تحلیل شبکه مفهومی و هستی‌شناسی ساختار دانش

پژوهشکده‌: 
علوم اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵