مریم نظری

تصویر maryamnazari76@gmail.com

دکتر مریم نظری

دانش‌آموخته دکتری تخصصی سواد اطلاعاتی از دانشگاه شفیلد انگلستان

زمینه‌های پژوهش: 
مدیریت تجربه
پژوهش و ترویج سواد اطلاعاتی بافتی
مطالعات بافتی مشارکتی
یادگیری مستقل و تمام عمر
سواد اطلاعاتی: کاربردها، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی

سواد اطلاعاتی: کاربردها، کارآفرینی، اقتصاد مقاومتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها