دانشگاه صنعتی امیرکبیر

توسعه یک مدل تعاملی مصورسازی نتایج جست‌و‌جو در پایگاه‌های مقالات علمی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۵

توسعه رویکردی نوین برای کشف دستبرد علمی میان-زبانی در متون علمی فارسی

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
پژوهشکده فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
تاریخ: 
دى ۱۳۹۴

صفحه‌ها