استاد مهمان

استاد مهمان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ: 
سه شنبه - ۰۱ دى ۱۳۸۸ تا سه شنبه - ۰۱ مهر ۱۳۹۳
واحد سازمانی: 
دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

استاد مهمان دانشکده مدیریت و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران

تاریخ: 
سه شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۵ تا شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۸
نام موسسه: 
واحد سازمانی: 
دانشکده مدیریت و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی