پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر موفقیت کتابخانه‌های دیجیتال در ایران

نام استاد: 
پژوهشکده‌: 
فناوری اطلاعات
مقطع تحصیلی: 
دکتری تخصصی
تاریخ: 
فروردين ۱۳۹۱

صفحه‌ها