پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

عضو گروه پژوهشی مدیریت دانش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سمت: 
تاریخ: 
پنجشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۷
واحد سازمانی: 
گروه پژوهشی مدیریت دانش

سردبیر فصلنامه مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سمت: 
تاریخ: 
سه شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۵ تا چهارشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۶
واحد سازمانی: 
فصلنامه مدیریت اطلاعات

مدیر گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سمت: 
تاریخ: 
دوشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۴ تا چهارشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۶
واحد سازمانی: 
گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

استادیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تاریخ: 
دوشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۴ تا سه شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۹۱
واحد سازمانی: 
گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

رئیس پژوهشکده مدیریت دانش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سمت: 
تاریخ: 
چهارشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۶ تا پنجشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۷
واحد سازمانی: 
پژوهشکده مدیریت دانش

معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سمت: 
تاریخ: 
پنجشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۷ تا شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۸
واحد سازمانی: 
پژوهش

دانشیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تاریخ: 
سه شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۹۱
واحد سازمانی: 
گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

صفحه‌ها