پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

رئیس پژوهشکده مدیریت دانش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سمت: 
تاریخ: 
چهارشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۶ تا پنجشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۷
واحد سازمانی: 
پژوهشکده مدیریت دانش

معاون پژوهش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سمت: 
تاریخ: 
پنجشنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۷ تا شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۸۸
واحد سازمانی: 
پژوهش

دانشیار گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تاریخ: 
سه شنبه - ۰۱ فروردين ۱۳۹۱
واحد سازمانی: 
گروه پژوهشی مدیریت فناوری اطلاعات

صفحه‌ها