فناوری اطلاعات

بازاندیشی در اسناد سیاستی فناوری اطلاعات در عرصه ملی

بازاندیشی در اسناد سیاستی فناوری اطلاعات در عرصه ملی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

صفحه‌ها