پژوهشگران همکار

تصویر ensafi@irandoc.ac.ir

ریحانه انصافی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه تهران

ensafi@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
علم‌سنجی
علم اطلاعات و دانش‌شناسی
تولید علم
آمار و تحلیل اطلاعات
تصویر aghadavood@students.irandoc.ac.ir

مهندس صفورا آقاداود جلفایی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش کسب و کار الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

aghadavood@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
رایانش ابری
هوشمندی کسب و کار
یادگیری ماشین
تصویر dehsaraie@irandoc.ac.ir

زهرا دهسرایی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

dehsaraie@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
سازماندهی اطلاعات
اصطلاح‌نامه‌ها
تحلیل اطلاعات
داده‌کاوی
تصویر m.zali@irandoc.ac.ir

مهندس مجتبی زالی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم‌افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

m.zali@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
هوش مصنوعی
پردازش زبان طبیعی
داده‌کاوی
یادگیری ماشین و بازشناسی الگو
تحلیل کلان‌داده
تصویر sajadian@students.irandoc.ac.ir

سیدحسین سجادیان

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه علامه طباطبائی

sajadian@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدیریت دانش
فناوری اطلاعات و ارتباطات
وب‌سنجی
هم‌راستایی (همسویی)
تصویر sahli@students.irandoc.ac.ir

فرزانه سهلی وایقان

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی با گرایش مدیریت اطلاعات از دانشگاه تهران

sahli@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
بازاریابی
تحلیل استراتژیک
تصویر shamsi@irandoc.ac.ir

میترا شمسی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی با گرایش مطالعات رسانه از دانشگاه تهران

shamsi@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
حکومت الکترونیک
پایگاه وب
استانداردهای وب
شبکه‌های اجتماعی
پژوهش کیفی
مطالعات زنان
تصویر sheydaee@irandoc.ac.ir

منصور شیدائی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه شهید بهشتی

sheydaee@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
پردازش محتوا
رایانش ابری
سیستم‌های مدیریت پژوهش
تحلیل راهبردی
تصویر emrani@irandoc.ac.ir

سید ابراهیم عمرانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه تهران

emrani@irandoc.ac.ir
تصویر ganji@irandoc.ac.ir

احمد گنجی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی از دانشگاه تهران

ganji@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
جامعه اطلاعاتی
برنامه‌ریزی استراتژیک
مدیریت عملکرد
تصویر mortazavi@students.irandoc.ac.ir

مهندس محمدرضا مرتضوی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با گرایش سیستم‌های اقتصادی اجتماعی از دانشگاه تربیت مدرس

mortazavi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
استراتژی فناوری اطلاعات
مدیریت داده و اطلاعات
کیفیت داده
آموزش الکترونیکی
تصویر moosavizadeh@students.irandoc.ac.ir

مریم موسوی‌زاده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه الزهرا

moosavizadeh@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مصورسازی اطلاعات
بازیابی اطلاعات
سازماندهی اطلاعات
تصویر maryamnazari76@gmail.com

دکتر مریم نظری

دانش‌آموخته دکتری تخصصی سواد اطلاعاتی از دانشگاه شفیلد انگلستان

زمینه‌های پژوهش: 
مدیریت تجربه
پژوهش و ترویج سواد اطلاعاتی بافتی
مطالعات بافتی مشارکتی
یادگیری مستقل و تمام عمر
تصویر hamrahi@students.irandoc.ac.ir

افروز همراهی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه علامه طباطبائی

hamrahi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدیریت اطلاعات
معماری کتابخانه‌ها و مراکز اطلاعاتی
ذخیره و بازیابی اطلاعات
تصویر vahabi@students.irandoc.ac.ir

فتانه وهابی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

vahabi@students.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
بازیابی اطلاعات
رفتار اطلاع‌یابی
علم‌سنجی