طراحی چارچوب برون‌داد، دستاورد، و تاثیر پژوهش در سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات ملی)

طراحی چارچوب برون‌داد، دستاورد، و تاثیر پژوهش در سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات ملی)
همکار(ان): 
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

پژوهش حاضر درصدد است در راستای کمک به نظام‌مند کردن ارزشیابی اثرات پژوهش به طراحی چارچوب برون‌داد، دستاورد، و تاثیر پژوهش برای کاربرد در سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات ملی) بپردازد و در این راستا، شناخت و تبیین قالبِ برون‌دادهای پژوهش برای کاربرد در سمات ملی و شناخت و دسته‌بندی تاثیرهای پژوهش برای کاربرد در سمات ملی نیز صورت می‌گیرد. با طراحی چارچوب بیان شده، انتظار داریم به بهبود سمات ملی با استانداردسازی بخش‌های برون‌داد، دستاورد، و تاثیر پژوهش در آن؛ توان هم‌سنجی پیشنهاده پژوهش با برون‌داد، دستاورد، و تاثیر آن؛ توان پایشِ چندی و چونی و روند پژوهش‌ها در سمات ملی؛ و به توان هم‌راستاسازی پژوهش‌ها با نیازهای کشور دست یابیم. بیشترین اثرگذاری پژوهش حاضر بر بهبود پژوهش و هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی در کشور خواهد بود. در این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه‌ای و مرور مبانی نظری (من‌جمله الگوها و مدل‌های ارزیابی پژوهش)، انواع قالب برون‌دادهای پژوهش و انواع ابعاد تاثیرگذاری پژوهش شناسایی و استخراج خواهد شد. سپس در مرحله بعد پرسشنامه‌ای بر مبنای شاخص‌های اثرگذار پژوهش و قالب‌های برون داد پژوهش طراحی و در اختیار چند تن از سیاست‌گذاران آشنا با سامانه سمات ملی (به معرفی دبیرکل سازمان شورای عالی عتف) قرار خواهد گرفت و با ایشان مصاحبه خواهد شد. شاخص‌های اثرگذاری پژوهش و قالب‌های برون‌داد بر طبق نظر ایشان و تحلیل تاپسیس اولویت‌بندی و دسته‌بندی شده و در نهایت سیاهه و دسته‌بندی برون‌دادهای پژوهش؛ و سیاهه و دسته‌بندی تاثیرهای پژوهش ارائه می‌شود. دستنامه نگارش برون‌داد، دستاورد، و تاثیر پژوهش (تعریف‌ها و نمونه‌ها) در سمات ملی نیز نگاشته و به تایید سیاست‌گذار این حوزه می‌رسد.

طراحی چارچوب برون‌داد، دستاورد، و تاثیر پژوهش برای کاربرد در سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات ملی) موجب مسئولیت‌پذیری بیشتر و رتبه‌بندی عادلانه افراد، مراکز و طرح‌ها می‌شود. از سویی دیگر هنگامی که سرمایه‌گذاران شواهد مستندی، مبنی بر اثرگذاری اقدامات پژوهشی مشاهده می‌کنند، تمایل بیشتری برای سرمایه‌گذاری در پژوهش نشان می‌دهند پژوهشگران نیز با مشاهده اثرات اقدامات خود انگیزه مضاعفی کسب می‌کنند و در نهایت کارایی و اثربخشی پژوهش‌ها افزایش می‌یابد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

پورنقی، رویا، و سیروس علیدوستی. زودآیند. طراحی چارچوب برون‌داد، دستاورد، و تاثیر پژوهش در سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی کشور (سمات ملی). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه