امانت میان کتابخانه‌ها: امین

آمار طرح امین: امانت بین کتابخانه‌ها دوره اول تا هفتم از مهر ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۹۶
نوع گزارش: 
همکاری و هماهنگی
تاریخ: 
مهر ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۹۶
فایل پیوست: 
نمایه الفبایی: 
آمار طرح امین: امانت بین کتابخانه‌ها دوره اول تا هفتم از مهر ۱۳۷۹ تا بهمن ۱۳۹۶

افزودن دیدگاه