در پیِ گنج (۳۰ مرداد ۱۳۹۶)

   در بهار سال ۱۳۹۲ پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) پذیرای ۲۶۸.۱۹۶ جست‌وجو بود. این شمار در بهار ۱۳۹۶ به ۱۷.۷۰۸.۱۱۳ یعنی به بیش از ۶۶ برابر رسید. همان‌گونه که نمودار زیر نشان می‌دهد، از پایان سال ۱۳۹۳، شمار جست‌وجو در گنج جهش داشته و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، این روند پایدار شده است.

 

 

 

 

 

بهار سال ۱۳۹۶ نیز جست‌وجو در پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) جهش دیگری داشته و به ۱۷.۷۰۸.۱۱۳ رسیده است. نمودار زیر (شمار جست‌وجو در گنج در فصل‌های گوناگون) نشان می‌دهد که پیش از این، بالاترین شمار جست‌وجو در تابستان ۱۳۹۴ و ۱۲.۷۹۱.۰۸۰ بوده است. بر این پایه، در بهار سال ۱۳۹۶ جهشی نزدیک به ۵.۰۰۰.۰۰۰ جست‌وجو در گنج رخ داده است. این جهش نشان‌دهنده افزایش کیفیت داده‌های این پایگاه از یک سو و کاربست بیشتر آنها در نظام علم و پژوهش کشور است.