رهنمودها و راهکارها (۲۳ آبان ۱۳۹۴)

    مقام معظم رهبری ‏ در دیدار ۲۰ آبان ۱۳۹۴ با دانشگاهیان سفارش‌هایی در زمینه علم، دانشگاه، و دانش‌آموختان داشتند که برای اجرای آنها نیاز به انجام کارهای گوناگونی است. در اینجا بخشی از این سفارش‌ها و پیشنهادهایی کوتاه برای چگونگی انجام آنها می‌آیند:

۱. «پی‌گیری علم نافع برای حال و آینده کشور»[۱]

۱-۱. تعریف عملیاتی علم نافع در بافت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها؛

۲-۱. نیازسنجی علم نافع برای اکنون و آینده؛

۳-۱. ارزیابی پیوسته و گزارش اندازه نافع بودن علم در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها؛

۴-۱. برنامه‌ریزی گذار به سوی علم نافع.

 

۲. «حفظ سرعت پیشرفت علم و جلوگیری از کم شدن این سرعت»

۱-۲. تعریف عملیاتی پیشرفت علم؛

۲-۲. شناخت ظرفیت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و افزایش بهره‌وری ظرفیت‌های در حال کاربرد و به‌‌کار انداختن ظرفیت‌های بدون کاربرد؛

۳-۲. شناخت چرخه زندگی پیشرفت علم و روشن کردن جایگاه علمی ایران در آن و سرعت و نرخ رشد درست برای آن؛

۴-۲. تحلیل سیستمی و پویای پیشرفت علم و تحلیل پیشرفت کنونی و برنامه‌ریزی برای پیشرفت بیشتر با شناخت متغیرهای پیش‌ران و بازدارنده و نقش زمان‌مند و پویای آنها.

 

۳. «پژوهش‌محور شدن دانشگاه‌ها»

۱-۳. تعریف عملیاتی دانشگاه پژوهش‌محور؛

۲-۳. ارزیابی پیوسته و گزارش اندازه پژوهش‌محوری دانشگاه‌ها؛

۳-۳. شناخت پیش‌ران‌های پژوهش‌محوری دانشگاه‌ها؛

۴-۳. نشاندن پیش‌ران‌های پژوهش‌محوری دانشگاه‌ها در خط‌مشی‌ها، مقررات‌، و رویه‌های کار آنها.

 

۴. «اجرایی کردن نقشه جامع علمی در اجزای مهم»

۱-۴. بازشناسی اجزای مهم نقشه جامع علمی کشور؛

۲-۴. برنامه‌ریزی اجرای اجزای مهم نقشه جامع علمی کشور؛

۳-۴. ارزیابی پیوسته و گزارش اجرای اجزای مهم نقشه جامع علمی کشور.

 

۵. «تعیین شاخص‌های پیشرفت کیفیت بر اساس نیازها و واقعیات کشور»

۱-۵.تعریف عملیاتی کیفیت در ابعاد گوناگون آن در بافت دانشگاه‌ها و در چارچوب نیازها و واقعیت‌ها؛

۲-۵. طراحی‌ سامانه‌های کنترل و تضمین کیفیت در ابعاد گوناگون آن؛

۳-۵. ارزیابی پیوسته و گزارش کیفیت در ابعاد گوناگون آن.

 

۶. «توجه به مسئله شغل تحصیل‌کردگان و پی‌گیری ارتباط صنعت و دانشگاه»

۱-۶. طراحی سامانه پایش اشتغال دانش‌آموختگان؛

۲-۶. تحلیل سیستمی و پویای اشتغال دانش‌آموختگان با شناخت متغیرهای پیش‌ران و بازدارنده و نقش زمان‌مند و پویای آنها؛

۳-۶. ساخت پیوندگاه نیازها و ظرفیت‌های علمی؛

۴-۶. بازشناسی و معرفی فرصت‌های شغلی و روندیابی‌ و آینده‌نگاری آن؛

۵-۶. چابک‌سازی فرایند روزآوری آموزش‌عالی بر پایه نیازهای اکنون و آینده بازار.

 

۷. «نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها در اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان»

۱-۷. نگاشت نهادی و کارکردی اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان و تعریف نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در آن؛

۲-۷. برنامه‌ریزی پیشبرد نقش دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان؛

۳-۷. ارزیابی پیوسته و گزارش اندازه نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان.

 

[۱] سرنویس‌ها از http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=31399 گرفته شده‌اند.