مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری

مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری
نوع عضویت: 
عضویت بین‌المللی
سال عضویت: 
مرداد ۱۳۹۸

مجمع جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و فناوری World Association of Industrial and Technological Research Organizations ‪(WAITRO)‬  نهادی است که زیر نظر سازمان ملل متحد شکل گرفته است. این نهاد وظیفه حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه را برعهده داشته و به دنبال تسهیل گردش تکنولوژی در جهان است.  فراهم آوردن مشوق‌های لازم و رویکردهای یکپارچه برای توسعه پایدار توسط اعضا، از ماموریت‌های این نهاد بین‌المللی است.

افزودن دیدگاه