هیئت علمی

تصویر maryam.amiri03@gmail.com

مهندس مریم امیری

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه بوعلی سینا

زمینه‌های پژوهش: 
یادگیری ماشین
پیش‌بینی
رایانش ابری
شناسایی و استخراج الگو
تصویر l.pmb110@gmail.com

مهندس لطیفه پورمحمد باقر اصفهانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی اصفهان

تصویر mr.fanisani@gmail.com

مهندس محمدرضا فانی ثانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

زمینه‌های پژوهش: 
فرایندکاوی
داده‌کاوی
هوش تجاری
یادگیری ماشین
متن‌کاوی
تصویر mohammadi.a@aut.ac.ir

مهندس علیرضا محمدی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر از دانشگاه بوعلی سینا

تصویر h.homavandi@gmail.com

هدی هماوندی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی از دانشگاه قم

زمینه‌های پژوهش: 
موتورهای کاوش
چالش‌های زبان فارسی در ذخیره و بازیابی اطلاعات
نمایه‌سازی تصاویر
تعامل انسان و اطلاعات