هیئت علمی: در دست جذب

تصویر rahman_sharifzadeh@yahoo.com

دکتر رحمان شریف‌زاده

دانش‌آموخته دکتری تخصصی فلسفه علم و فناوری از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

زمینه‌های پژوهش: 
اخلاق فناوری
اخلاق و فلسفه اطلاعات
فلسفه فناوری
فلسفه علم
تاریخ علم و فناوری