هیئت علمی: در دست جذب

تصویر afakhrzadeh@gmail.com

دکتر آزاده فخرزاده

دانش‌آموخته دکتری تخصصی پردازش تصویر کامپیوتری از دانشگاه اوپسالا

زمینه‌های پژوهش: 
تحلیل و مدیریت کلان‌داده‌ها
یادگیری ماشین و بازشناسی الگو
پردازش تصویر و متن
تصویر golshaie@irandoc.ac.ir

دکتر رامین گلشائی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس

golshaie@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
زبان‌شناسی شناختی
زبان‌شناسی پیکره‌ای
معنی‌شناسی
متن‌کاوی