هیئت علمی: در دست جذب

تصویر khedmatgozar@alumni.irandoc.ac.ir

دکتر حمیدرضا خدمتگزار

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

khedmatgozar@alumni.irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
مدیریت فناوری اطلاعات
مدل‌های کسب و کار الکترونیکی
شناساگرهای دیجیتالی
تعامل انسان و رایانه
مدیریت دانش
تصویر afakhrzadeh@gmail.com

دکتر آزاده فخرزاده

دانش‌آموخته دکتری تخصصی پردازش تصویر کامپیوتری از دانشگاه اوپسالا

زمینه‌های پژوهش: 
تحلیل و مدیریت کلان‌داده‌ها
یادگیری ماشین و بازشناسی الگو
پردازش تصویر و متن
تصویر nadia.kalantari@gmail.com

دکتر نادیا کلانتری

دانش‌آموخته دکتری تخصصی سیاست‌گذاری علم و فناوری از دانشگاه تربیت مدرس

زمینه‌های پژوهش: 
ارزیابی و ارزشیابی علم، فناوری و نوآوری
سیاست‌گذاری علم و فناوری
نظام‌های نوآوری
مدیریت دانش
تصویر golshaie@irandoc.ac.ir

دکتر رامین گلشائی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی زبان‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس

golshaie@irandoc.ac.ir
زمینه‌های پژوهش: 
زبان‌شناسی شناختی
زبان‌شناسی پیکره‌ای
معنی‌شناسی
متن‌کاوی
تصویر s_labafi@ut.ac.ir

دکتر سمیه لبافی

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت رسانه از دانشگاه تهران