درخواست بازدید از ایرانداک

بازدید گروهی از ایرانداک برای آشنایی با این پژوهشگاه انجام می‌شود و دست‌کم به دو ساعت زمان نیاز دارد. برای برنامه‌ریزی بازدید، درخواست‌ها بررسی می‌شوند و پس از تأیید، زمان و چگونگی آن با درخواست‌کننده هماهنگ و اگر نیاز باشد، درخواست نامه رسمی خواهد شد.

هماهنگ‌کننده

زمان پیشنهادی برای بازدید (دست‌کم از ده روز دیگر به بعد)
CAPTCHA ی تصویری