گزارش عملکرد

نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در نیمه نخست سال 1395
آموزش

کارنامه آموزش در ایرانداک

فروردين ۱۳۹۵ تا شهريور ۱۳۹۵
نگاهی به عملکرد پژوهشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در نه‌ماهه نخست سال 1395
پژوهش

کارنامه پژوهش در ایرانداک

فروردين ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵
نگاهی به عملکرد آموزشی پژوهشگاه علوم فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک): در سال 1395
آموزش

کارنامه آموزش در ایرانداک

فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
نگاهی به عملکرد مدیریت اطلاعات علم و فناوری و پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری: در سال 1395
مدیریت اطلاعات علم و فناوری

ایرانداک و اطلاعات علم و فناوری

فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
کارنامه پژوهش در ایرانداک
پژوهش

کارنامه پژوهش در ایرانداک

فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
تعیین اولویت‌های پژوهش در حوزه محیط زیست با تحلیل رفتار پژوهشگران، سال 1395
پژوهش

اولویت‌های پژوهش در محیط زیست

فروردين ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
تهیه‌کننده: 
محمد ربیعی