عضویت‌ها

شبکه بین‌المللی اصطلاح‌شناسی که به اختصار به آن TermNet‌ اطلاق می‌شود، در اواخر دهه‌ ۷۰ میلادی توسط سازمان جهانی یونسکو طراحی و راه‌اندازی شد. عضویت در ترم‌نت به دو ‌صورت عضویت دایمی (اعضایی که به‌صورت فعال در فعالیت‌های ترم‌نت شرکت می‌کنند) و عضویت پیمانی (افراد یا مؤسساتی که از طریق شیوه‌های مالی یا خدمات به نوعی از اهداف ترم‌نت پشتیبانی می‌کنند) است.

فدراسیون بین‌المللی انجمن‌ها و مؤسسه‌های کتابداری (ایفلا)، سازمان بین‌المللی مهمی است که نماینده علاقه‌مندی‌های کتابخانه‌ها، خدمات اطلاع‌رسانی وکاربران آن‌هاست. این انجمن غیردولتی، مستقل و بین‌المللی، وابستگی‌های رسمی پیوسته‌ای با یونسکو دارد. ایفلا عرصه جهانی حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی است.