عضویت‌ها

شبکه بین‌المللی اصطلاح‌شناسی که به اختصار به آن TermNet‌ اطلاق می‌شود، در اواخر دهه‌ ۷۰ میلادی توسط سازمان جهانی یونسکو طراحی و راه‌اندازی شد. عضویت در ترم‌نت به دو ‌صورت عضویت دایمی (اعضایی که به‌صورت فعال در فعالیت‌های ترم‌نت شرکت می‌کنند) و عضویت پیمانی (افراد یا مؤسساتی که از طریق شیوه‌های مالی یا خدمات به نوعی از اهداف ترم‌نت پشتیبانی می‌کنند) است.