تصویر khedmatgozar@alumni.irandoc.ac.ir

حمیدرضا خدمتگزار

دانش‌آموخته دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

تحصیلات

  • ۹۰ تا ۹۴ - دکتری تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات با گرایش . پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
    رساله: طراحی نظام ملی شناسه‌گر دیجیتال اشیا اطلاعاتی با راهنمایی دکتر مهدی علیپور حافظی

  • ۸۶ تا ۸۹ - کارشناسی ارشد مهندسی مالی با گرایش . دانشگاه علم و فرهنگ
    پایان‌نامه: عوامل کلیدی در رفتار کاربرد مستمر خدمات بانکداری اینترنتی در ایران با راهنمایی دکتر پیام حنفی‌زاده

اطلاعات تماس

مقاله ادواری

پیشنهاده و رساله دکتری

رساله دکتری تخصصی

طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ ش‍ن‍اس‍اگ‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ اش‍ی‍ا اطلاع‍ات‍ی‌

استاد راهنما: 
استاد مشاور: 
تاریخ تصویب: 
سه شنبه - ۲۸ آذر ۱۳۹۱
تاریخ دفاع: 
چهارشنبه - ۱۲ اسفند ۱۳۹۴
چکیده: 

ی‍ک‍ی‌ از م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اص‍ل‍ی‌ در ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ی‍ک‌ ش‍ی‌ ی‍ا م‍وج‍ودی‍ت‌ در م‍ح‍ی‍ط دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ش‍ن‍اس‍گ‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ اس‍ت‌. س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍گ‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ب‍روز م‍ش‍ک‍لات‌ زی‍ادی‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ ع‍دم‌ ث‍ب‍ات‌ و ی‍ک‍ت‍ای‍ی‌ ن‍ظام‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اس‍گ‍ر ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍اب‌ ی‍ک‍دس‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ (URL) در م‍ح‍ی‍ط دی‍ج‍ی‍ت‍ال‍ی‌، ش‍ک‍ل‌ گ‍رف‍ت‍ن‍د. ای‍ن‌ ش‍ن‍اس‍گ‍ره‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ام‌ه‍ای‌ غ‍ی‍رم‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ ب‍رای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ن‍ام‌ دام‍ن‍ه‌ (DNS)، ث‍ب‍ات‌ و ی‍ک‍ت‍ای‍ی‌ ن‍ام‌‌ه‍ای‌ م‍ی‍زب‍ان‌ را ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د. ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ای‍ن‌ ش‍ن‍اس‍گ‍ره‍ا...

فایل پیوست: 

پشتیبانی فنی