رویدادهای علمی

موضوع

 

ارائه دهنده

 
فضای سایبر و کنش‌های ارتباط‍ی

فضای سایبر و کنش‌های ارتباط‍ی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
چالش‌های تحقق تجارت الکترونیکی در ایران و راهکارها

چالش‌های تحقق تجارت الکترونیکی در ایران و راهکارها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
ایجاد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاح‌نامه‌های موجود

ایجاد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاح‌نامه‌های موجود

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
بازاندیشی در اسناد سیاستی فناوری اطلاعات در عرصه ملی

بازاندیشی در اسناد سیاستی فناوری اطلاعات در عرصه ملی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
اعتماد در فضای سایبر

اعتماد در فضای سایبر

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
عصر پس از دهکده جهانی: بازار پیام

عصر پس از دهکده جهانی: بازار پیام

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
چالش‌ها و راهکارهای اجرای دوره‌های یادگیری الکترونیکی در ایران

چالش‌ها و راهکارهای اجرای دوره‌های یادگیری الکترونیکی در ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
اهمیت و جایگاه تعامل و برنامه‌های گروهی در آموزش و یادگیری الکترونیکی

اهمیت و جایگاه تعامل و برنامه‌های گروهی در آموزش و یادگیری الکترونیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
فناوری‎ها و کاربردهای یادگیری الکترونیکی

فناوری‎ها و کاربردهای یادگیری الکترونیکی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
اخلاق پژوهش و نگارش

اخلاق پژوهش و نگارش

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
چارچوبی برای موفقیت مدیریت پردیس‌های مجازی دانشگاهی در ایران

چارچوبی برای موفقیت مدیریت پردیس‌های مجازی دانشگاهی در ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
رایانش ابری همراه

رایانش ابری همراه

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
یکپارچه‌سازی معنایی در کتابخانه‌های دیجیتال

یکپارچه‌سازی معنایی در کتابخانه‌های دیجیتال

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو

صفحه‌ها

پشتیبانی فنی