رویدادهای علمی

موضوع

 

ارائه دهنده

 
رابطه خط و شخصیت

رابطه خط و شخصیت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
استفاده از استانداردهای IEEE برای تولید نرم‌افزار

استفاده از استانداردهای IEEE برای تولید نرم‌افزار

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
الزام‌های نهادی زیست‌بوم بهینه تجاری‌سازی دستاوردهای علمی

الزام‌های نهادی زیست‌بوم بهینه تجاری‌سازی دستاوردهای علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
حقوق و فناوری اطلاعات

حقوق و فناوری اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
سوء برداشت‌ها در تجاری‌سازی پژوهش در آموزش‌عالی ایران

سوء برداشت‌ها در تجاری‌سازی پژوهش در آموزش‌عالی ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
بررسی وضعیت خواندن در فضای مجازی

بررسی وضعیت خواندن در فضای مجازی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
انباره داده‌ها

انباره داده‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی

انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
جایگاه ایرانداک در سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور

جایگاه ایرانداک در سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
اخلاق پژوهش در فضای مجازی

اخلاق پژوهش در فضای مجازی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
بررسی سرقت علمی از منظر حقوقی

بررسی سرقت علمی از منظر حقوقی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای

کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور: از ضرورت تا فرصت

آمایش مکانی اطلاعات علمی و پژوهشی کشور: از ضرورت تا فرصت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
کاربرد سواد دیداری در بهبود بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی

کاربرد سواد دیداری در بهبود بهره‌گیری از سواد اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
کتابخانه دیجیتالی: سیستم، سازمان، یا نهاد؟

کتابخانه دیجیتالی: سیستم، سازمان، یا نهاد؟

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
اجرای موفق طرح‌های ملی پارساها: در جستجوی عوامل

اجرای موفق طرح‌های ملی پارساها: در جستجوی عوامل

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
یکپارچه‎سازی خدمات کتابخانه‎های دیجیتال

یکپارچه‎سازی خدمات کتابخانه‎های دیجیتال

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

صفحه‌ها

پشتیبانی فنی