رویدادهای علمی

موضوع

 

ارائه دهنده

 
طراحی نظام ملی شناسگر دیجیتال اشیا اطلاعاتی

طراحی نظام ملی شناسگر دیجیتال اشیا اطلاعاتی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
رابطه خط و شخصیت

رابطه خط و شخصیت

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
استفاده از استانداردهای IEEE برای تولید نرم‌افزار

استفاده از استانداردهای IEEE برای تولید نرم‌افزار

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
الزام‌های نهادی زیست‌بوم بهینه تجاری‌سازی دستاوردهای علمی

الزام‌های نهادی زیست‌بوم بهینه تجاری‌سازی دستاوردهای علمی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
حقوق و فناوری اطلاعات

حقوق و فناوری اطلاعات

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
سوء برداشت‌ها در تجاری‌سازی پژوهش در آموزش‌عالی ایران

سوء برداشت‌ها در تجاری‌سازی پژوهش در آموزش‌عالی ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
بررسی وضعیت خواندن در فضای مجازی

بررسی وضعیت خواندن در فضای مجازی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
انباره داده‌ها

انباره داده‌ها

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
رویکردهای پژوهشی در حوزه تعامل انسان با رایانه

رویکردهای پژوهشی در حوزه تعامل انسان با رایانه

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی

انتخاب ویژگی با استفاده از الگوریتم‌های تکاملی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
دو سفر ـ دو سمینار

دو سفر ـ دو سمینار

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار گفت‌وگو
جایگاه ایرانداک در سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور

جایگاه ایرانداک در سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
اخلاق پژوهش در فضای مجازی

اخلاق پژوهش در فضای مجازی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
بررسی سرقت علمی از منظر حقوقی

بررسی سرقت علمی از منظر حقوقی

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن
کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای

کتابخانه به عنوان مکان سوم: بازنگری در فضا، نقش و خدمات کتابخانه‌ای

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تالار سخن

صفحه‌ها

پشتیبانی فنی